F-gassenverordening

Impact van de F-gassenverordening in de praktijk bij het omgaan met koeldrogers

In de dagelijkse praktijk komt u bij persluchtbehandeling voortdurend in contact met koeldrogers en hun koelcircuits. Er bestaan sinds enige tijd wetten en voorschriften die in acht moeten worden genomen bij het omgaan met dergelijke apparaten. Daarbij gaat het veelal om EU-verordeningen.

Aan de hand van de meest gestelde vragen proberen wij hieronder die vrij complexe materie begrijpelijker te maken voor dagelijks gebruik. Wij hebben de meest gestelde vragen verzameld en vervolgens voorzien van de antwoorden. Daarbij hebben wij rekening gehouden met de praktijk.

Welke verplichtingen gelden er bij het omgaan met koeldrogers op het vlak van het bijhouden van registers voor onderhoud, herstellingen enz.?

Voor koeldrogers waarvan het koelcircuit gevuld is met ozonafbrekend koelmiddel, geldt sinds de inwerkingtreding van de Duitse verordening inzake het verbod op CFK's en halonen (FCKWHalonVerbV) in 1991 de verplichting tot het bijhouden van registers voor de gebruikte hoeveelheden koelmiddelen.

Sinds de inwerkingtreding van de F-gassenverordening (EG) nr. 517/2014 wordt uitdrukkelijk gewezen op het bijhouden van registers. Dergelijke registers moeten op verzoek worden voorgelegd aan de bevoegde instanties. Het bijhouden van registers is een verplichting die de exploitant moet nakomen! De verplichting tot bewaring bedraagt vijf jaar. De onderneming die service uitvoert, moet ook registers bijhouden. Daarbij geldt dezelfde bewaartermijn.

Wat moet er precies worden bijgehouden?

 • De hoeveelheid en het type geïnstalleerde gefluoreerde broeikasgassen.
 • De hoeveelheden tijdens installatie, onderhoud en service of door lekkage toegevoegde gefluoreerde broeikasgassen.
 • Of de hoeveelheden geïnstalleerde gefluoreerde broeikasgassen gerecycleerd of geregenereerd zijn.
 • De hoeveelheid teruggewonnen gefluoreerde broeikasgassen.
 • De identiteit van de onderneming die de apparatuur heeft geïnstalleerd, geservicet, onderhouden, gerepareerd of buiten dienst gesteld.
 • De datums en resultaten van de lekcontroles.
 • Indien de apparatuur buiten dienst is gesteld, de maatregelen die zijn genomen om de gefluoreerde broeikasgassen terug te winnen en te verwijderen.
 • En nog andere punten.

Via de klantendienst van KAESER KOMPRESSOREN kan een begeleidend boek voor machines worden aangevraagd dat afgestemd is op de exploitatie van koeldrogers.

Waarom is het zoeken naar lekken absoluut noodzakelijk?

 • Morele verplichting om de milieu-impact te verminderen, de ozonlaag te beschermen en het broeikaseffect te verminderen
 • Financiële overwegingen en bedrijfsveiligheid
 • Spaarzame omgang met natuurlijke hulpbronnen
 • Naleving van de wettelijke voorschriften en richtlijnen voor het testen van de dichtheid van koel- en klimaatregelingsapparatuur
 • Sluipend verlies van koelmiddel dat niet tijdig wordt gedetecteerd, kan enorme schade aan de koelcompressor veroorzaken bij ongunstige oliemigratie (gebrek aan smering)!

Definitie van een koeldroger in de zin van de betreffende voorschriften.

Koeldrogers vallen onder "stationaire koelapparatuur".
Stationair = "tijdens het functioneren normaliter niet mobiel"

Volgens welke intervallen moet een in aanmerking komende koeldroger worden gecontroleerd?

Conform Verordening (EG) nr. 517/2014 geschiedt de onderverdeling van de intervallen op basis van het betreffende CO2-equivalent, dat gebaseerd is op de verhouding ten opzichte van het aardopwarmingsvermogen van CO2. Met andere woorden: het klimaatopwarmingsvermogen van een gefluoreerd broeikasgas ten opzichte van koolstofdioxide (CO2).

Op basis van de gebruikelijke hoeveelheden koelmiddel in koeldrogers gelden dus de volgende intervallen.

Vanaf 5 ton en minder dan 50 ton (CO2-equivalent): Lekcontrole 1x per jaar noodzakelijk.

Dat stemt overeen met koelcircuits die de volgende hoeveelheden bevatten:

Koelmiddel R404A. Koelmiddelvulling: 1,27 kg tot 12,7 kg

Koelmiddel R134a. Koelmiddelvulling: 3,5 kg tot 35 kg

Vanaf 50 ton en minder dan 500 ton (CO2-equivalent): Lekcontrole 2x per jaar noodzakelijk.

Dat stemt overeen met koelcircuits die de volgende hoeveelheden bevatten:

Koelmiddel R404A. Koelmiddelvulling: 12,7 kg tot 127,4 kg

Koelmiddel R134a. Koelmiddelvulling: 35 kg tot 349,6 kg

Wie kan een dergelijke lekcontrole uitvoeren van een koeldroger?

Lekcontroles van koelcircuits laten uitvoeren is een verplichting die de exploitant moet nakomen. Die moet ervoor zorgen dat er wordt gecontroleerd op lekkages door een gecertificeerde onderneming of door een gecertificeerde vakman.

Opmerking: Monteurs van de klantendienst van KAESER KOMPRESSOREN krijgen in het kader van hun opleiding door de fabriek juiste instructies aangereikt en krijgen na het slagen voor een test een certificaat (dat ze moeten bijhebben). Het certificeringsnummer moet bij het zoeken naar lekken bijv. in het begeleidende boek voor machines worden aangegeven.