Producten Service Online services Brochures Referenties Over KAESER Contact Advies Actueel
 
 
  

Gegevensbescherming

 

De bescherming van uw privégegevens bij de verwerking van persoonsgegevens, maar ook de veiligheid van alle bedrijfsgegevens is erg belangrijk voor ons. Wij behandelen persoonsgegevens, die bij uw bezoek aan onze website worden verzameld, vertrouwelijk en uiteraard volgens de wettelijke bepalingen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toezenden en te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen. Zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toezenden of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.


Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.


Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk 5 jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.


Registreren en verwerken van gegevens website

Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres van uw internetprovider op. Ook registreren wij de website van waaruit u ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek, het type internetbrowser en het door u gebruikte besturingssysteem. Deze gegevens verzamelen wij voor statistische doeleinden om serverproblemen te kunnen opsporen en onze internetdienst te kunnen verbeteren.

Verwerking en doorgeven van persoonsgegevens website

Voor sommige diensten en informatie op onze website (bijv. online sollicitatie, aanmelden voor nieuwsbrieven of seminars, gebruik van het contactformulier) moeten wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, titel en e-mailadres, bewaren. Dergelijke gegevens verzamelen wij alleen omdat ze noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw aanvraag. Uw aanvragen en de gegevens en informatie die daarin vervat zijn, worden intern doorgegeven aan personeelsleden of doorgegeven aan bedrijven die in opdracht van ons werken (bijv. handelspartners). Zij ondersteunen ons bij de verwerking van uw verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere derde personen. Het verkopen of verhuren van gegevens is uitgesloten.

Wij slaan persoonsgegevens in beperkte mate op voor service- en marketingdoeleinden, voor zover wettelijke regelingen dit toestaan. U kunt het gebruik en het opslaan van uw gegevens te allen tijde betwisten via afmelden.nl@kaeser.com

Omdat Kaeser Compressoren B.V. een internationaal actieve onderneming is, kan het voor een betere verwerking van uw verzoek noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens naar plaatselijke dochterondernemingen of handelspartners te versturen, die ook buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd kunnen zijn. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere derden, behalve wanneer wettelijke bepalingen of een rechterlijk bevel ons hiertoe verplichten.

Veiligheid

Wij zetten technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in om uw gegevens die door ons worden beheerd, te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden.

Links naar externe websites

Op onze websites wordt ook verwezen naar websites van derden. Wees u ervan bewust dat wij geen invloed hebben op inhoud en gegevensbescherming van externe websites en de eigenaars daarvan.

Informatie- en andere rechten

In het kader van het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens geeft u ons toestemming, die overeenkomstig wordt genoteerd. U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: KAESER Compressoren afdeling Verkoop, Postbus 85 7550 AB Hengelo, 074 2452900). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Verwerkingsverantwoordelijke volgens Art. 4 Verordening (EU) 2016/679

KAESER Compressoren B.V.
Morseltoven 10
7621 HB Borne
Postbus 85
NL-7550 AB Hengelo
Tel: 074 - 2 452 900

Borne

2 mei 2018

 
KAESER home Search Sitemap
Meer informatie
KAESER toolbox
Informatiemateriaal

Download

ico_contactContact formulier

Logo-fewer-CO2-emissions

terug top
Bescherming persoonsgegevens, KAESER Compressoren B.V. , info@kaeser.nl